Beskrivelse av metallavfall, hva det er og ikke er

Metallavfall betegnes ofte som «komplekst jern» som består av ulike stål og ikke magnetiske metaller som for eksempel aluminium, kobber, messing, bly, nikkel, sink. Fraksjon skal være ren, men kan inneholde ikke ønskelige avfallstyper som for eksempel en sykkel med dekk og skjermer som naturlig er en del av produktet. Ikke ønskelige avfallstyper skal ikke overstige 10%, og gjør den det må det fjernes fra produktet.

Metallet kommer fra produkter som eksempelvis kabler, transformatorer/generatorer, EE-avfall og elektriske motorer.

Avfall som ikke er metallavfall er eksempelvis avfall som er klassifisert som farlig avfall, annet type avfall innen bygg og anleggs avfall eller restavfall.

Dette skjer med metallavfallet etter innsamling og behandling av fraksjonen

Metallet hentes i åpne krok- eller liftcontainer og kjøres inn til mottak. ØG har avtale med mange mottak som blant annet Norsk Gjenvinning Metall, Metallco og Stensli. ØG tar også inn metaller til egne ØG anlegg Gjøvik og ØG anlegg Elverum som omlastes og kjøres til mottaket.

Illustrasjon for metall
Illustrasjon for metall

På mottaket blir metallet kvernet og sortert i forskjellige typer kvaliteter. Etter kverning sendes metallet videre til smelteverk som smelter metallene om til nye råvarer og produkter.  Deretter går veien videre til omsmelting eller raffinering hos andre produsenter, både i Norge, Europa og Asia hvor det igjen blir til nye råvarer som selges på verdensmarkedet på lik linje med andre råvarer.

Mengder

I 2019 håndterte ØG756 tonn metaller som ble materialgjenvunnet uten at kvalitet og opprinnelige egenskaper ble forringet. 

Klimanytte

Sammenlignet med ny produksjon gir resirkulering store økonomiske og miljømessige fordeler. Miljøgevinstene ved gjenvinning av metaller viser seg spesielt i form av redusert energibruk. For aluminium spares det 95% og for jern 74% sammenlignet med primærproduksjon. I tillegg skånes miljøet for forurensning av luft og vann – og ikke minst bevares verdifulle metaller for senere generasjoner.

Ulike metaller har også ulike klimafaktorer, eksempelvis sparer man mellom 1 og 1,3 tonn co2-utslipp ved materialgjenvinning av jern og stål, mens man ved samme mengde aluminium sparer hele 10 tonn co2-utslipp.

En mer nøyaktig kartlegging av mengdeforholdet mellom disse ulike metallene i fraksjonen metall vil være nødvendig for å gi et nøyaktig co2-utslipp besparelse. Vi benytter derfor i denne omgang den laveste klimafaktoren på 1,3 og tar høyde for at co2 besparelsen trolig er en del høyere enn her rapportert.

Med jern og stål-faktoren lagt til grunn for hele fraksjonen tilsvarer mengden på 2 756 tonn, en besparelse på 3 583 tonn co2-utslipp.

Plassering i avfallshierarkiet

Materialgjenvinning
[1] Klimafaktor -1,30 (Bergfald, 2008). 
Nedenfor kan du lese om prosessbeskrivelsen til andre fraksjoner: