Hva er basiskarakterisering?

Basiskarakterisering av avfall er en prosess der avfallet blir undersøkt og analysert for å fastslå sammensetningen og egenskapene. Formålet med basiskarakterisering er å bestemme hvordan avfallet skal håndteres på en trygg og forsvarlig måte i henhold til lokale, nasjonale og internasjonale lover og reguleringer.

Hvorfor basiskarakterisering?

I henhold til Avfallsforskriftens kapittel 9, vedlegg II gir den plikt til basiskarakterisering av avfall som deponeres og mottakskontroll på deponiet. Avfallet må klassifiseres for å kunne avgjøre om det kan deponeres, og til hvilken deponikategori avfallet kan leveres. Forskriften krever at avfallet skal klassifiseres i henhold til den europeiske avfallslisten (EAL) og etter norsk standard for klassifisering av avfall (NS 9431). Det er avfallsbesitter, med det menes bedriften, som generer avfallet som sørger for at avfallet basiskarakteriseres før levering til godkjent mottak.


ØGs 3 råd i forbindelse med basiskarakterisering

1.

Vær ute i god tid, noen ganger kan det ta tid å få avklart om avfallet kan deponeres og hvor.

2.

Vær klar over faktorer som kan påvirke hvordan leveransen behandles. TOC, grenseverdier for tungmetaller og andre miljøgifter.

3.

Jo mer informasjon som blir gitt i basiskarakteriseringen jo bedre. Dette vil forenkle og være tidsbesparende i vurderingen hos mottaket.


Basiskarakteriseringens 4 trinn

 1. Vurdere om avfallet kan deponeres.
  • §9-4 i avfallsforskriften finner man en liste over avfallstyper som det ikke er lovlig å deponere.
 2. Klassifisering og karakterisering av avfallet.
  • er avfallet farlig eller ordinært?
  • er avfallet inert?
 3. Prøvetaking og analyse, hvis det er krav om det.
  • hvilke kriterier skal man analysere på?
  • innholdet av TOC?
 4. Dokumentasjon som sammenfattes i et skjema.
  • den skal oppbevares i hele prosjektets varighet og deretter i 10 år.
  • sammendraget leveres signert til deponiet sammen med relevant dokumentasjon.
  • hvis avfallet produseres jevnlig over flere år må basiskarakterisering verifiseres hvert år.

Oversikt over avfallstyper som må basiskarakteriseres

finner du her! og link til skjema du skal fylle ut her!