Generelle vilkår og betingelser – Østlandet Gjenvinning AS

1. Tjenester
ØG forplikter seg til å utføre sine tjenester i samsvar med til en hver tid gjeldene lover og forskrifter, og iht. de betingelser som fremgår av signert avtale.

2. Adgang og tilgjengelighet
Det er kundens ansvar å påse at det ikke finnes fysiske hindringer som vanskeliggjør utførsel av tjenesten.
Om vinteren skal innsamlingsutstyret være ryddet for snø, vei frem til hentested være brøytet og om nødvendig strødd. Hvis hentested ikke er tilgjengelig og ØG således ikke kan gjennomføre oppdraget som planlagt vil kunden belastes for bomtur.

Dersom ØG derimot vurderer det som hensiktsmessig å gjøre tiltak for å få gjennomført oppdraget vil kunde belastes for medgått arbeidstid. Det gjelder også andre forhold hvor kunden er ansvarlig og som medfører ventetid. ØG kan avvise oppdrag hvor ventetid overstiger 30 min.

3. Veiledning og prosedyre
Hentested skal dersom ikke annet er avtalt være på bakkeplan. Avvik medfører fakturering for medgått arbeidstid.

Kunden plikter å sørge for at oppsamlingsutstyret ikke inneholder andre avfallsfraksjoner enn det som er avtalt eller oppsamlingsutstyret er ment for. Skulle det forekomme vil det påløpe et avviksgebyr og eventuelt sorteringsavgift.

ØG har rett til å kontrollere avfallet før henting og kan nekte å ta med avfallet dersom det er avvik i forhold til det som er avtalen eller iht. myndighetenes bestemmelser. ØG plikter i disse tilfellene umiddelbart å varsle kunde.

Det må aldri kastes eksplosiver eller radioaktivt avfall i noe av vårt oppsamlingsutstyr. Risikoavfall skal kun samles i spesielt tilpasset oppsamlingsutstyr.

4. Utplassering av utstyr
ØG utplasserer det avtalte oppsamlingsutstyret hos kunde. Utstyret plasseres slik at det ikke er til skade eller sjenanse for tredjepart. Ønsker kunde å endre plassering skal ØG informeres om dette i forkant.

5. Ekstra kostnader
Ekstra kostnader som påløper ved tjenester utført av ØG vil bli belastet kunde i sin helhet eller etter gjeldende satser. Dette gjelder f.eks. bomavgift, fergekostnader, overtid, ekstra avfall, hjelpemann.

6. Fylling av oppsamlingsutstyr
Oppsamlingsutstyret må ikke fylles ut over sin høyde eller bredde. Den må heller ikke fylles tyngre en det som tillates for transport av gods. ØG kan nekte å utføre oppdrag dersom dette ikke overholdes.

7. Ansvar for oppsamlingsutstyr
Kunden har vanlig omsorgsplikt for oppsamlingsutstyret og kan bli erstatningsansvarlig for skjødesløs behandling. Nødvendig vask innvendig og utvendig er kundens ansvar. Oppsamlingsutstyret må ikke plasseres slik at det kan velte.

8. Priser
Gjeldende pris er de til enhver tid gjeldene standard priser iht. ØG’s prisliste, med mindre annet er avtalt.

9. Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelse på faktura og kreditnota er netto 14.dager med mindre annet er avtralt. Ved forsinket betaling, har ØG rett til å beregne forsinkelsesrente i samsvar med den til en hver tid gjeldende rente ved forsinket betaling fra forfallsdato til betaling skjer.

10. Fakturering av gebyr
For å dekke våre kostnader knyttet til administrasjon og fakturering vil kunden bli belastet et administrasjonsgebyr pr. faktura.

11. Rutiner for faste oppdrag
ØG vil tilstrebe å utføre alle oppdrag til avtalt tid. I de tilfellene det ikke lar seg gjøre skal kunde varsles og nytt tidspunkt avtales. ØG fraskriver seg et hvert ansvar for mulig tap/krav som følge av manglende henting.

Oppdrag som er avtalt utført på faste tidspunkter og dette faller på en offentlig fridag eller en bevegelig helligdag, kan ØG endre tidspunkt for utførsel av oppdrag uten forutgående varsel til kunde.

12. Bestilling av oppdrag
Bestilling av oppdrag skal skje pr. telefon eller e-post til ØG’s kundesentre. Bestilte oppdag vil normalt bli utført påfølgende virkedag. Når kapasiteten tilsier det kan ØG utføre oppdrag samme dag som bestilling er gjort.

13. Underentreprenører
ØG har rett til å benytte underleverandører ved utføring av oppdrag. Disse skal følge de samme krav til prosedyrer som fremgår av avtalen med kunde. Kunden skal forholde seg direkte til ØG og ikke til eventuelle underleverandører.

14. Utstyr
Oppsamlingsmidler stilt til rådighet av ØG er ØG sin eiendom og skal returneres ved eventuell oppsigelse eller heving av kundeforholdet. Hvis det oppstår skader på utstyret som er forårsaket av leietaker, blir leietaker holdt ansvarlig for kostnadene ved reparasjon eller nyinnkjøp.

15. Kvalitetskrav
Kvalitetskrav knyttet til de ulike avfalls fraksjoner finnes i egne fakta ark. Disse oversendes kunden etter forespørsel. Avvik fra disse kan bli belastet kunde med avviksgebyr og eventuelle merkostnader.

16. Disposisjonsrett på avfallet
ØG overtar disposisjonsretten på det innsamlede avfallet ved henting hos kunde. Det betyr av ØG styrer hvor avfallet skal leveres, behandles og sluttdisponeres. ØG gjør dette i tråd med gjeldende lover og regler.

17. Spesialbestilt utstyr
Det skal lages egen avtale som regulerer leie eller kjøp av spesialutstyr tilpasset kunde.

18. Mislighold
Hvis avtalen misligholdes av en av partene er dette oppsigelsesgrunn. Med mislighold menes f. eks. at en av partene ikke oppfyller avtalen, herunder disse vilkår.

19. Endringer og tillegg
Ved endringer/ nye lover eller forskrifter har ØG rett til å endre signert avtale.

20. Force majeure
Partene er fri fra ethvert ansvar for skader og tap hos motparten ved manglende levering/henting som følge av streik, lockout eller andre begivenheter som partene ikke med rimelige midler kan forhindre. Den som påberoper seg Force Majeure plikter straks å varsle den andre part skriftlig, og hurtigst mulig søke å avhjelpe enhver mangel og gjenopprette normal leveranse.

21. Escape Klausul
Dersom forutsetningene for inngåelse av denne avtalen endrer seg så vesentlig at den ene av partene ikke kan oppfylle sin del av avtalen uten at det får betydelige konsekvenser, kan denne parten kreve forhandlinger for å tilpasse avtalen de nye forutsetningene.

22. Tvister
Eventuelle tvister om forståelse av denne avtale eller praktisering av denne søkes løst ved forhandlinger. Om disse ikke fører frem skal saken bringes inn for de ordinære domstoler, med Hedemarken tingrett som verneting.

23. Aksept
Tilbud som er gitt anses som akseptert ved signering av Miljøavtalen. Tilbud er gjeldende i 14. dager.

Last ned vilkårene som pdf her!