Håndtering av farlig avfall: En guide

Hensikt Målet med denne guiden er å sikre at farlig avfall håndteres på en slik måte at det ikke forårsaker forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Vi ønsker å bidra til et effektivt og trygt system for håndtering av farlig avfall.

Omfang I henhold til Avfallsforskriften kap 11§ 11-5, skal farlig avfall håndteres forsvarlig. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall. Ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes dersom dette kan medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet.

Ansvar Virksomheter som leverer farlig avfall skal gi tilstrekkelige opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper, slik at den videre håndteringen av avfallet kan skje på en forsvarlig måte. Når avfallet leveres til den som etter § 11-6 og § 11-7 kan håndtere avfallet, skal virksomheten som leverer avfallet fylle ut et deklarasjonsskjema som er godkjent av Miljødirektoratet. Emballasjen skal merkes tydelig med deklarasjonsskjemaets løpenummer. Merkingen må tåle fysiske og klimatiske påvirkninger. Ved bruk av ekstern transportør inntrer deklarasjonsplikten i det avfallet leveres til transportøren.

Kartlegging av farlig avfall Alle avfallsbesittere skal ha oversikt og vite hva slags farlig avfall de har. Hvis en avfallsbesitter/avfallsprodusent (kunde) ønsker å få kontroll på sitt farlig avfall, kan ØG bistå med konseptet «Sortering og håndtering av farlig avfall». Kunden sender ØG beskrivelse av sitt avfall, bilder av avfallet, slik at vi i forkant kan planlegge sorteringen, ta med riktig type emballasje, faresedler og eventuelt verneutstyr ved behov.

ØG figur

Tjenesten inneholder

  • Kartlegging
  • Sortering
  • Oppmerking
  • Emballering
  • Deklarering
  • Regelverk for oppbevaring av farlig avfall
  • Informasjon om utstyr og type emballasje for farlig avfall

Vi håper denne guiden vil være til hjelp i arbeidet med å håndtere farlig avfall på en sikker og effektiv måte.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med håndtering av farlig avfall! Vi har ekspertisen og erfaringen til å hjelpe deg med forsvarlig håndtering av farlig avfall. Sammen kan vi sørge for en tryggere og renere fremtid.

Forespørsel – sortering og håndtering av farlig avfall

  • Gi en beskriv av avfallet og legg med bilder av avfallet
  • Max. file size: 2 MB.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.