Beskrivelse av restavfall, hva det er og ikke er

Når man snakker om restavfall, skiller vi mellom sortert og usortert restavfall. Uavhengig av om det er sortert eller ikke, er dette en type avfall som ikke egnes til materialgjenvinning med dagens eksisterende løsninger og fraksjonen går dermed til energigjenvinning.

Avfall definert som farlig avfall, eksplosiver, radioaktive stoffer, smittefarlig avfall, elektronikk avfall, store mengder stein og betong, gips, isolasjon, hageavfall, dekk og felg eller matavfall er ikke avfallstypen restavfall. 

Dette skjer med restavfallet etter innsamling og behandling av fraksjonen

Prosessflyt restavfall
Prosessflyt for restavfall

Når restavfallet leveres inn til ØG anleggene, blir det foretatt en visuell mottakskontroll. Det sorterte restavfallet blir så mellomlagret og transportert videre til Eidsiva Trehørningen til forbrenning. I enkelte tilfeller transporterer ØG dette direkte til Eidsiva Trehørningen, på denne måten sparer vi miljøet for unødvendig transport.

Restavfallet som kommer inn usortert må gjennom en sorteringsprosess før det også transporteres til Eidsiva Trehørningen til forbrenning. Avfallet gir 100GWh fjernvarme, 40 GWh EL og 50 GWh damp pr. år.

Mengder

Til Eidsiva Bioanlegg Trehørningen leveres det totalt årlig 80.000 tonn avfall. Dette er både husholdning- og næringsavfall. Avfallet gir 100GWh fjernvarme, 40 GWh EL og 50 GWh damp pr. år.  ØG leverer 28.000 tonn som tilsvarer 37, 5 % av den totale mengden.

Klimanytte

Avfallet som energigjenvinnes blir til elektrisitet og damp. Fjernvarmens energi tilsvarer oppvarming av ca. 5 600 eneboliger á 15 000 kwh pr. år. I tillegg går noe av energien til elektrisitet og damp til blant annet Biosirk Norge AS (tidligere Norsk Protein) som ligger i umiddelbar nærhet av anlegget.

Selv om forbrenning av restavfall er den beste løsningen i dagens marked og gir en god samfunnsmessig verdi, er det ikke en direkte klimagassutslipp besparelse ved energigjenvinning av restavfall. Med en mengde på 28 000 tonn sortert restavfall, akkumuleres CO2-utslippet til 7 560 tonn CO2e for denne fraksjonen. [1]

Plassering i avfallshierakiet

Avfallspyramiden_energigjenvinning
[1] Klimafaktor + 0,27 Avfall Norge (2009). Omregningen tar høyde for både selve avfallsbehandlingen og transportetappene tilknyttet prosessen, og gir slik et helhetlig bilde av klimanytten (klimautslipp i dette tilfellet) til den aktuelle behandlingsmåten. Klimafaktoren legger norsk fjernvarmemiks til grunn, jfr. Avfall Norge, 2009.
Nedenfor kan du lese om prosessbeskrivelsen til andre fraksjoner: