Kunstgress har en levetid på inntil 10 år avhengig av hvor stor slitasje det utsettes for. Utslitt kunstgress består av sand og gummigranulat når dette fjernes fra kunstgresset kan kunstgresset gjenvinnes. Vi i ØG kan bistå med dette slik at rapportering til myndighetene og transport til godkjent mottak skjer i henhold til myndighetskrav. Husk at det må foretas en analyse av kunstgresset for å avgjøre om det inneholder farlig avfall. Kunstgress som ikke inneholder farlig avfall bør ikke pakkes som vist på bildene nedenfor. Dette leveres som restavfall.

Fra 1. juli 2021 ble det innført nye regler med blant annet strengere krav til fysiske barrierer rundt kunstgressbaner, og krav om forsvarlig håndtering av snø som inneholder granulat. Forskriften er viktig for å redusere utslipp av mikroplast, og gjelder for alle idrettsbaner med plastholdig løst fyllmateriale som gummigranulat. Formålet med forskriften er å hindre utslipp og spredning av mikroplast.  Den er omtalt i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) – Lovdata §23A-4. Du kan også lese Miljødirektoratets veileder: Utforme og drifte kunstgressbaner her. I denne veilederen får du oversikt over krav til idrettsbaner med gummigranulat eller andre former for løst fyllmateriale med plast.

Kunstgresset deles opp i ruller med bredde på 180 – 200 cm. og rullene kan ha en diameter på inntil 80 cm. Kunstgresset skal leveres slik det er, men påse at det ikke er tilgriset av andre fragmenter som f .eks. fra hunder hvis kunstgress fra hundegård skal tas opp.  Det er viktig at kunstgresset rulles opp sammen med gummigranulatet og sand.

Siden 1. oktober 2021 er det ikke lenger mulig å levere kunstgress uten tett emballering. Kunstgressrullene må pakkes inn i lukkede plastsekker som vist på bildene under. Plastsekker og stativ kan fåes av leverandøren kostnadsfritt og overskytende plastsekker og stativ sendes med på siste lasten til leverandøren. Det tar ca 1 min pr. rull og man sparer tilsvarende eller mer oppryddingstid i etterkant. Leverandøren kan nekte å ta imot forsendelsene hvis man leverer kunstgressrullene ikke forsvarlig pakket.

Rullene skal lastes på tvers i trailen som vist under på bildet. Leverandørens maskiner kan kun losse kunstgressrullene som har blir lastet på denne måten. Hvis ruller som ikke er lastet som beskrevet vil det medføre ekstra kostnader på grunn av leie av tilleggsmaskin for lossing.