Bistand ved branntomter og brannskadde eiendommer

Branntomter skal alltid prøvetas for å finne ut om den inneholder farlig avfall eller ikke. En brannskadet eiendom eller branntomt krever spesiell behandling når det kommer til avfallshåndtering. På grunn av høy temperatur, vann og kollaps av bygninger kan det være vanskelig å få oversikt over avfallet. Området kan inneholde avfall som stein, betong, murstein, jordmasser og trevirke, og disse avfallstypene kan bli definert som forurenset jord i henhold til Avfallsforskriften kap. §9-4. Det er derfor viktig at brannskadet område blir undersøkt før sanering starter, slik at en kartlegging av avfallet kan foretas, og den som skal sanere, får vite hva og hvordan avfallet må behandles og sorteres.

Dersom du har en brannskadet eiendom eller branntomt og trenger bistand, må du som kunde i samarbeid med en valgt entreprenør sørge for å klargjøre følgende:

• Utarbeide miljøsaneringsrapport med nødvendige prøver og analyser for å avklare hva som er i avfallet.

– Regelverket som gjelder for vanlige rivningsarbeider gjelder også for brannavfall. Da skal det i henhold til TEK17, § 9-6, som hovedregel utarbeides både en avfallsplan og en miljøsaneringsbeskrivelse.

• Ta bilder av brannområdet og beskriv hva slags type bygg det er snakk om og hvor stort omfanget er.

Brente materialer og aske skal i utgangspunktet behandles som forurenset eller farlig avfall og sorteres hver for seg om mulig.

  • Avfall som kan inneholde PAH, PCB (fra vinduer, fuger og lignende), tungmetaller og olje
  • Asbest
  • EE-avfall
  • Metaller
  • Brannslukkere
  • Etc

De kan inneholde forbindelser som er dannet i den fullstendige eller ufullstendige forbrenningen, som kan være skadelige, og opprinnelig farlig avfall, som for eksempel bromerte flammehemmere i isolasjon, vil fortsatt være farlig i brannrestene. Aske fra branntomter er som regel det siste som samles opp og skal som oftest fraktes i stålfat med lokk. Det er også viktig at asken blir prøvetatt, da det ofte er denne fraksjonen som er mest utfordrende å finne en god løsning på. Dette kan ta noe tid, og det er derfor viktig at denne jobben starter så tidlig som mulig i prosjektet.

Så langt det er mulig, vil man energigjenvinne eksempelvis treverk og restavfall, eller gjenvinne metall eller deponere betong og tungmasser, men for visse typer avfall vil det være nødvendig å frakte dette til godkjente deponier eller forbrenningsanlegg. Dette kan medføre ekstra kostnader. Ved avvik vil det påløpe ekstra kostnader i form av gebyrer, sortering og transport.

Det er derfor viktig at nødvendig dokumentasjon er på plass i forkant, samt at det er kvalifisert personell som står for saneringen. For å finne mer informasjon om dette temaet, kan du lese Avfallsforskriften kap. 11.

Bildene er hentet fra miljøsaneringsrapport Engervegen 34, Braskereidfoss, Kilde: R3