Bærekraftig utvikling er utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov (FNs verdenskommisjon, 1987).

I dag trengs det ressurser tilsvarende 1,6 jordkloder for å produsere alt verden forbruker i løpet av et år. Med andre ord bruker vi ressurser vi ikke har – og vi bruker stadig mer. I tillegg ligger vi i Norge godt over snittet på forbrukssiden. Hvis alle mennesker på jorden skulle hatt samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Norge ville vi trenge 3,6 jordkloder.

Økonomisk vekst bidrar til økt forbruk og mer avfall. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at avfallsmengdene aldri har vært høyere enn i 2019, som er det siste året vi har tall for. Totalt oppsto 12,2 millioner tonn avfall dette året, hvorav 41% av avfallet ble materialgjenvunnet.

ØGs samfunnsrolle
Avfallsbehandling står for 3,8% av norske klimagassutslipp. Dermed besitter ØG en kritisk og avgjørende samfunnsrolle i den daglige drift i form av avfallshåndteringen og ikke minst inn i den bærekraftige utviklingen. Klimagassutslippene fra avfall kan blant annet reduseres gjennom høyere energiutnyttelse av organisk avfall, for eksempel biogass, mer gjenvinning og mindre avfall.

Bærekraft omhandler dog mer enn bare klimagassutslipp. Sosiale-, økonomiske- og miljømessige forhold utgjør de tre dimensjonene i begrepet bærekraft – og det er i skjæringspunktet mellom disse tre dimensjonene vi finner bærekraftige løsninger.

Vår metode
På bakgrunn av dette gikk vi i 2020 analytisk til verks, og gjennomførte interessent- og vesentlighetsanalyser med våre viktigste interessenter for å kartlegge hvilke områder som de mente burde vektlegges, disse analysene rommer både interne og eksterne interessenter. Vi har kartlagt våre økonomiske, sosiale og miljømessige påvirkninger og har på bakgrunn av alle disse momentene identifisert hvilke av FNs bærekraftsmål vi i størst mulig grad kan være en direkte bidragsyter til. Vi har på bakgrunn av dette utvalget utarbeidet ett sett med egne bærekraftsløfter vi skal nå i perioden 2021-2024, i vårt bidrag til en bærekraftig utvikling.

Vårt bidrag
ØG har valg ut fire av FNs bærekraftsmål som vi skal prioritere og jobbe med framover. Det er FNs bærekraftsmål nr. 9 Industri, innovasjon og infrastruktur, nr. 12 Ansvarlig forbruk og produksjon, nr. 13 Stoppe klimaendringene og nr. 17 Samarbeid for å nå målene.

Vi har identifisert fire overordnede områder: innovasjon og sirkulær økonomi, kompetanse, logistikk og påvirkning på industri og lovgivende myndigheter med sine respektive ambisjoner og konkretiserte mål. Vi publiserer disse for å uttrykke selskapets ambisjoner om en bærekraftig utvikling og håper dette kan inspirere flere til å delta på verdens største og viktigste dugnad. Forhåpentligvis vil dette også gi et grunnlag for konstruktiv dialog med våre kunder og samarbeidspartnere i tiden fremover.

Vi utarbeidet vår første bærekraftsrapport i 2020 og fulgte opp i med ny utgave for 2021, før vi i mai i år lanserte ny bærekraftsrapport for 2022.


ØGs overordnede områder vi skal jobbe innenfor er:

⊕   Innovasjon og sirkulærøkonomi

⊕   Kompetanse

⊕   Logistikk

⊕   Påvirkning på industri og lovgivende myndigheter


Her finner du våre bærekraftsrapporter

Du kan laste ned siste versjon i pdf.-format her