Definisjon av gjenvinning er å bruke stoffer fra avfall og restprodukter på nytt. Begrepet brukes som fellesbetegnelse for forberedelse til ombruk, materialgjenvinning og forbrenning med energiutnyttelse (energigjenvinning) (kilde: snl.no).

Avfallshierarkiet, også kjent som avfallspyramiden, er en illustrasjon som viser prioriteringene i avfallspolitikken i Norge og EUs rammedirektiv for avfall.

Avfallspyramiden
Illustrasjon: Avfallspyramiden

Avfallshierarkiet skal leses fra topp til bunn, og målet er at avfallet skal behandles så nær toppen som mulig. For miljøet er det viktig at vi reduserer avfallsmengden generelt og i større grad gjenbruker ting. Vi kan også bidra ved å lage nye produkter av brukte ting, noe som styrker materialgjenvinningen. Ved energiutnyttelse får vi fjernvarme og prosessdamp som bidrar til lokal energiforsyning. På bunnen av hierarkiet finner vi avfall som ikke kan gjenbrukes eller gjenvinnes på noen måte. Dette avfallet må deponeres.

Gjenvinning av avfall sikrer at vi nyttiggjør avfall og andre restprodukter slik at vi kaster mindre og sørger for å redusere den totale miljøbelastningen fra produksjon, bruk, transport og avfallshåndtering. Ved materialgjenvinning av avfall bruker vi avfallet i produksjon slik at det resulterer i nye produkter. Dette er også kjent som resirkulering av innsamlet avfall. På denne måten sparer vi jordkloden for bruk at jomfruelige råvarer noe som igjen demper trykket på klima- og miljøbelastningene. Eksempler på avfall som egner seg til materialgjenvinning er glass, gips, EE-avfall og metall.

Ved energigjenvinning omdannes avfallet til energi som produksjon av fjernvarme, elektrisitet og industridamp. Det avfallet som ikke kan gjenvinnes blir med dette sikret god ressursutnyttelse og bidrar til fornybar energiproduksjon. ØG leverer restavfall som energigjenvinnes hos Eidsivas bioanlegg på Trehørningen og kvernet trevirke til Eidsivas bioanlegg i Gjøvik. Resultatet gir fjernvarme til lokale bedrifter og husstander Hamar og Gjøvik området. Vår kunde CC Hamar bruker også fjernvarme til både oppvarming og kjøling, se filmen som forklarer dette. Energigjenvinning er gjenvinning av energi som ellers vil gå tapt til omgivelsene til nyttig forbruk.

Lurer du på hva som skjer med avfallet vi samler inn og deres klimanytte? Les om 7 av våre mest vanlige fraksjoner nedenfor!