fbpx

Definisjon av gjenvinning er å bruke stoffer fra avfall og restprodukter på nytt. Begrepet brukes som fellesbetegnelse for forberedelse til ombruk, materialgjenvinning og forbrenning med energiutnyttelse (energigjenvinning) (kilde: snl.no).

Avfallspyramiden, eller avfallshierarkiet, er en figur som illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall.

Pyramiden skal leses og forstås fra øverst til nederst, og målet er at avfallet skal behandles så nær toppen av pyramiden som mulig. For miljøet er det viktig at vi bidrar til mindre avfall generelt og i større grad sørger for å bruke ting om igjen. Vi kan også bidra med å sørge for å lage nye ting av brukte ting og dermed styrke materialgjenvinning. Ved energiutnyttelse får vi fjernvarme og prosessdamp som bidrar til energi i nærområdet. Nederst i pyramiden finnes avfall som verken kan gjenbrukes eller gjenvinnes på noen som helt måte. Dette avfallet må sendes til deponering.

Gjenvinning av avfall sikrer at vi nyttiggjør avfall og andre restprodukter slik at vi kaster mindre og sørger for å redusere den totale miljøbelastningen fra produksjon, bruk, transport og avfallshåndtering. Ved materialgjenvinning av avfall bruker vi avfallet i produksjon slik at det resulterer i nye produkter. Dette er også kjent som resirkulering av innsamlet avfall. På denne måten sparer vi jordkloden for bruk at jomfruelige råvarer noe som igjen demper trykket på klima- og miljøbelastningene. Eksempler på avfall som egner seg til materialgjenvinning er glass, gips, EE-avfall og metall.

Ved energigjenvinning omdannes avfallet til energi som produksjon av fjernvarme, elektrisitet og industridamp. Det avfallet som ikke kan gjenvinnes blir med dette sikret god ressursutnyttelse og bidrar til fornybar energiproduksjon. ØG leverer restavfall som energigjenvinnes hos Eidsivas bioanlegg på Trehørningen og kvernet trevirke til Eidsivas bioanlegg i Gjøvik. Resultatet gir fjernvarme til lokale bedrifter og husstander Hamar og Gjøvik området. Vår kunde CC Hamar bruker også fjernvarme til både oppvarming og kjøling, se filmen som forklarer dette. Energigjenvinning er gjenvinning av energi som ellers vil gå tapt til omgivelsene til nyttig forbruk.

Lurer du på hva som skjer med avfallet vi samler inn og deres klimanytte?

Les om 7 av våre mest vanlige fraksjoner nedenfor!