Beskrivelse av matavfall, hva det er og ikke er

Matavfall er avfall som er organisk nedbrytbart og er type matrester som skrell fra frukt og grønnsaker, eggeskall, kaffegrut, kjøtt, fisk og skalldyr, teposer, brød, kaker og bakevarer, ris og pasta, o. l. Vi kan også bryte ned biologisk materiale som tørkepapir, kaffefilter og teposer.

Avfallstyper som ikke kategoriseres som matavfall er: aske, ekskrementer fra husdyr, hundeposer og sneiper. Disse skal leveres som restavfall. Jord- og planterester leveres til godkjente mottak for hageavfall. Flytende matavfall som for eksempel fettslam skal også leveres som egen fraksjon.

Dette skjer med matavfallet etter innsamling og behandling av fraksjonen

Prosessflyt matavfall
Prosessflyt for matavfall

Avfallet samles i 140 l eller 240 l beholdere, hentes og tømmes av våre spesialkonstruerte biler med spyleanlegg for vask av beholder etter tømming. Matavfall kjøres direkte til Mjøsanlegget hvor matavfallet blir omdannet til råvare for biogassanlegg, eventuell matemballasje blir sortert ut og deretter energigjenvunnet. Restproduktet etter varmebehandling benyttes til jordforbedring. 

På Mjøsanlegget omdannes matavfallet til biogjødsel, og her dannes det en gass som i all hovedsak består av metan. Noe av denne gassen brukes til anleggets energisentral der det produseres damp til kokingen av matavfallet. Ca. 90 prosent av gassen blir solgt videre til GLØR sitt anlegg som renser gassen slik at den kan selges som drivstoff via AGA. 

Mengder

ØG samlet inn 4 370 tonn matavfall i 2020, dette gikk utelukkende til biogassproduksjon.
Av vår totale mengde innlevert matavfall blir ca. 85% omgjort til biogass som erstatter fossilt drivstoff. Resterende andel består av emballert avfall hvor plasten energigjenvinnes og glass- og metallemballasje går til materialgjenvinning.

Klimanytte

Andelen av matavfallet vi leverte i 2020 som gikk til biogassproduksjon ga en besparelse på 743 tco2e, plasten som gikk til energigjenvinning ga utslipp på 420 tco2e, og glass- og metallemballasje til materialgjenvinning ga en besparelse på 155 tco2e. Totalt bidro denne løsningen til en besparelse på 478 tco2e.

ØG har selv en lastebil som går på biogass. Co2-utslippene fra biogass regnes som klimanøytrale fordi de allerede eksisterer i kretsløpet, men slipper likevel ut helseskadelige stoffer.[1]

 

Plassering i avfallshierarkiet

Avfallspyramiden_energigjenvinning
[1] Klimafaktor 85 % av mengden går til biogass som erstatter drivstoff og omregnes med klimafaktor -0,2 (Avfall Norge, 2009), 10 % er plastemballasje og diverse som energigjenvinnes og omregnes med klimafaktor 0,96 (Østfoldforskning, 2010) mens resterende 5 % består av glass- og metallemballasje som materialgjenvinnes og omregnes med klimafaktor -0,60 (SIFO, 2012).
Nedenfor kan du lese om prosessbeskrivelsen til andre fraksjoner: