24.11.2022

Informasjon til deg som leier container.

 Takk for at du valgte å leie container hos oss! Du kan kaste de fleste avfallstyper i containeren, men av miljøhensyn og praktiske forhold må vi ta noen forbehold:

Det er viktig at følgende avfall ikke kastes i containeren

 • Farlig avfall: maling, olje, løsemidler, plantevernmidler, spraybokser, bilbatterier, småbatterier, impregnert treverk, asbest, ammunisjon, PCB og klorparafinholdige vinduer (isolerglassvinduer produsert mellom 1965 og 1990), m.m.
 • Asbest og eternitt
 • Gips
 • Isolasjon
 • Vinylgulvbelegg
 • Mat, matrester og flytende avfall
 • Bildekk (med og uten felg)
 • EE-avfall, småelektronikk og hvitevarer

Vi kan gjerne hente dette avfallet også, men da etter egen bestilling og tilpasset transport.  Noe av dette kan du som privatperson også levere gratis på en gjenvinningsstasjon.

Det vil bli tilleggsfakturert for fraksjoner som ikke er lov å levere i containeren.

Følgende kan kastes i containeren, under gitte forutsetninger

 • Jord, stein, tegl, takstein og betong – må legges samlet på ett sted i container.

Gi oss beskjed på forhånd dersom noe av dette er i containeren når vi henter den.

Avfallet sorteres maskinelt med klo, og sendes videre til material- og energigjenvinning. Kun en liten andel havner på deponi.

 Ta kontakt om det er noe du lurer på. Lykke til med ryddingen.

Med vennlig hilsen

Østlandet Gjenvinning AS

Betingelser for leie og bruk av container, se side 2 og 3.

Kundesenter telefon 625 53 355  E-post: post@ostlandetgjenvinning.no  Hjemmeside: www.øg.no


Vilkår

Generelle vilkår og betingelser i Østlandet Gjenvinning AS

 1. Tjenester

ØG forplikter seg til å utføre sine tjenester i samsvar med til en hver tid gjeldene lover og forskrifter, og iht. de betingelser som fremgår av disse vilkår og en eventuell signert avtale.

 1. Adgang og tilgjengelighet

Det er kundens ansvar å påse at det ikke finnes fysiske hindringer som vanskeliggjør utførsel av tjenesten. Hvis hentested ikke er tilgjengelig og ØG således ikke kan gjennomføre oppdraget som planlagt vil kunden belastes for bomtur. Om vinteren skal innsamlingsutstyret være ryddet for snø, vei frem til hentested være brøytet og om nødvendig strødd. Hentested skal dersom ikke annet er avtalt være på bakkeplan.

Dersom ØG vurderer det som hensiktsmessig å gjøre tiltak for å få gjennomført oppdraget vil kunde bli belastet for medgått arbeidstid. Det gjelder også forhold som medfører ventetid.

 1. Kvalitetskrav til fraksjonene

Kvalitetskrav knyttet til de ulike avfallsfraksjoner finnes i faktaark som er tilgjengelig på www.øg.no. Disse oversendes kunden på forespørsel. Kunden plikter å sørge for at oppsamlingsutstyret ikke inneholder andre avfallsfraksjoner enn det som er avtalt eller oppsamlingsutstyret er ment for. ØG kan kontrollere avfallet både ved henting og senere ved lossing. ØG kan nekte å ta med avfall som ikke tilfredsstiller kvalitetskravene.

Det må aldri kastes varm aske, eksplosiver eller radioaktivt avfall i noe av oppsamlingsutstyret. Risikoavfall skal kun samles i spesielt tilpasset oppsamlingsutstyr. Oppsamlingsutstyret må ikke fylles ut over sin høyde eller bredde, og ikke fylles tyngre enn det som utstyret tåler og som tillates for transport av gods.

 1. Utstyr og hentested

ØG utplasserer det avtalte oppsamlingsutstyret hos kunde. Utstyret plasseres slik at det ikke er til skade eller sjenanse for tredjepart. Ønsker kunde å endre plassering skal ØG informeres om dette.

Oppsamlingsmidler stilt til rådighet av ØG er ØG’s eiendom og skal returneres ved eventuell oppsigelse eller heving av kundeforholdet. Kunden har vanlig omsorgsplikt for oppsamlingsutstyret. Nødvendig vask innvendig og utvendig er kundens ansvar. Hvis det oppstår skader på utstyret som er forårsaket av leietaker, blir leietaker holdt ansvarlig for kostnadene ved reparasjon eller nyinnkjøp. Oppsamlingsutstyret må ikke plasseres slik at det kan velte, og på beholdere med 4 hjul skal bremser setter på.

Ved opphør av avtale henter ØG utstyret og belaster kunden for inntransporten iht. ordinære priser.

 1. Responstid

Driftsoppdrag som tømminger o.l. vil normalt bli utført påfølgende virkedag etter bestilling, eller når ØG utfører rutetømminger på aktuell fraksjon i kundens område. Når kapasiteten tilsier det kan ØG utføre oppdrag samme dag som bestilling er mottatt. I de tilfellene det ikke lar seg gjøre å utføre oppdrag iht. avtalt tid, skal kunde varsles og nytt tidspunkt avtales. ØG fraskriver seg ethvert ansvar for mulig tap/krav som følge av utsatt eller manglende henting.

Oppdrag som er avtalt utført på faste tidspunkter og dette faller på en offentlig fridag eller en bevegelig helligdag, kan ØG endre tidspunkt for utførsel av oppdrag uten forutgående varsel til kunde.

 1. Bestilling av oppdrag

Hvis det er avtalt at oppdrag skal skje ved anrop fra kunde, skal denne type bestilling skje pr. telefon eller e-post til et av ØG’s kundesentre.

 1. Ekstra kostnader

Ekstra kostnader som påløper ved tjenester utført av ØG vil bli belastet kunde i sin helhet eller etter gjeldende satser. Dette gjelder f.eks. bomavgift, fergekostnader, overtid, ekstra avfall, hjelpemann.

Versjon 24.3.17                                                                                                                                                                  Side 2 av 3

 1. Fakturering av gebyr

For å dekke noe av våre kostnader knyttet til administrasjon vil kunden bli belastet med et administrasjonsgebyr pr. faktura.

 1. Underentreprenører

ØG har rett til å benytte underleverandører ved utføring av oppdrag. Disse skal følge de samme krav til prosedyrer som fremgår av avtalen med kunde. Kunden skal imidlertid forholde seg direkte til ØG og ikke til eventuelle underleverandører.

 1. Disposisjonsrett på avfallet

ØG overtar disposisjonsretten på det innsamlede avfallet ved henting hos kunde. Det betyr av ØG styrer hvor avfallet skal leveres, behandles og sluttdisponeres. ØG gjør dette i tråd med gjeldende lover og regler.

 1. Avvik fra bestemmelser i avtale og vilkår

Hvis det oppstår forhold som avviker fra avtale, faktaark eller vilkårene i dette dokumentet, kan ØG belaste kunde med avviksgebyr, sorteringskostnad eller annen påført kostnad, og eller nekte å utføre tjenesten.

 1. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelse på faktura og kreditnota er netto 14.dager. Ved forsinket betaling, har ØG rett til å beregne forsinkelsesrente i samsvar med den til enhver tid gjeldende rente ved forsinket betaling fra forfallsdato til betaling skjer.

 1. Mislighold

Hvis avtalen misligholdes av en av partene er dette oppsigelsesgrunn. Med mislighold menes f. eks. at en av partene ikke oppfyller avtalen ved avvik i forhold til avtalt levering av tjenesten eller sen betaling.

 1. Endringer og tillegg

Ved endringer/nye lover eller forskrifter har ØG rett til å endre signert avtale.

 1. Force majeure

Partene er fri fra ethvert ansvar for skader og tap hos motparten ved manglende levering/henting som følge av streik, lockout eller andre begivenheter som partene ikke med rimelige midler kan forhindre. Den som påberoper seg Force Majeure plikter straks å varsle den andre part skriftlig, og hurtigst mulig søke å avhjelpe enhver mangel gjenopprette normal leveranse.

 1. Escape Klausul

Dersom forutsetningene for inngåelse av denne avtalen endrer seg så vesentlig at den ene av partene ikke kan oppfylle sin del av avtalen uten at det får betydelige konsekvenser, kan denne parten kreve forhandlinger for å tilpasse avtalen de nye forutsetningene.

 1. Tvister

Eventuelle tvister om forståelse av denne avtale eller praktisering av denne søkes løst ved forhandlinger. Om disse ikke fører frem skal saken bringes inn for de ordinære domstoler, med Hedemarken tingrett som verneting.

Versjon 24.3.17                                                                                                                                                                  Side 3 av 3