Det skjer mye spennende i vår bransje og ØG er med.

ØG deltar i bedriftsnettverk Polytre sammen med Sirkula IKS, NTNU, Horisont, Eidsiva og Woodrock Group AS som jobber for å finne løsninger for gjenvinning og ombruk av plast og trefiber. Nettverket har som mål å bygge opp under Bioøkonomistrategi for Innlandet 2017-2024 «en næringsstrategi med handlingsplan», i tillegg til å nå et internasjonalt industrielt nivå og ha en konkurransedyktig næringsvirksomhet basert på sirkulærøkonomi. Nettverket er støttet av Innlandet fylkeskommune.

Polytre vil legge vekt på bioøkonomi, kompetanse rundt fagområdet Wood Plastic Composites (WPC) som baseres på returprodukter innen plast og tre. I dag brukes WPC i blant annet møbel-, bygge- og bilindustrien. WPC har mange fordeler eksempelvis har terrassebord laget av WPC en levetid 2,5 ganger lenger enn tradisjonelt trevirke.

Deltakerbedriftene jobber med gjenvinning og ombruk av avfall og restprodukter, samt å forske på eller utvikle nye og miljøvennlige løsninger basert på en råvare som i utgangspunktet er ansett som et problem eller avfall.

Nettverket har søkt om støtte til følgende prosjekt: foredling av returplast fra rør, omgjort til støyskjermingspaneler av kompositt, bestående av tre og plast. Hovedidéen er å samle sammen plastrør, kverne og granulere disse sammen med trefiber. Granulatet skal deretter ekstruderes til solide paneler som skal brukes til støyskjerming. Bakgrunn for prosjektet er at plast og plastrør gjenvinnes ikke i Innlandet og det er lite gjenvinning også ellers i landet. Det å kaste disse rørene eller sende de til utlandet til forbrenning skaper økte klimautslipp og medfører merkostnader for storsamfunnet.

Plastrør laget i Norge er av høy kvalitet og er i stor grad homogen. Det betyr at de kan gjenvinnes og benyttes i nye komposittprodukter. Produsenter av kompositt vil ikke bekymre seg for at de ikke har god nok kvalitet, og vil derfor kunne satse på en slik råvare uten frykt for å levere variabel kvalitet til produsenter og sluttkunde.

Vi gleder oss å følge dette prosjektet fremover! Er du interessert kan du lese mer om Polytre her.