Amalgam – NS: 7085

Skal inneholde

  • Amalgam fra tannbehandling.
  • Avf.gr. 7085 fra kommuner (husholdningsavfall).

Skal ikke inneholde

  • Annet avfall

Beskrivelse

Amalgam er en legering av kvikksølv og andre metaller (sølv, tinn og kobber). Brukes i tannfyllinger.

Innsamling

Samles inn separat som egen avfallstype. Skal deklareres av kunde elektronisk på avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling

Avfallet kontrolleres visuelt og blir videresendt til destruering.

Gjenvinning

Amalgam transporteres til spesialdeponi for kvikksølvholdig avfall for sluttforvaring på en forsvarlig måte.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvising til regelverk

Avfallsforskriften kap. 11

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!