Baderomsplater med PCP – NS:7151

Skal inneholde

  • Organisk avfall med halogen.

Skal ikke inneholde

  • Annet avfall.

Beskrivelse

Organisk avfall med halogen og organisk forbindelse med halogener. Halogener er en betegnelse for hovedgruppe 17 i det periodiske systemet og inneholder grunnstoffene flour, klor, brom og astat. Navnet betyr «saltdannere» fordi grunnstoffene reagerer lett med metaller og danner salter. Halogener er svært reaktive og er giftige i fri tilstand når de ikke opptrer i forbindelser, og må behandles med forsiktighet.  Eksempler på organisk avfall med halogener er baderomsplater med PCP (pentaklorfenol) og organiske rensemidler fra renserier. Avfettingsrester, asfaltlim med klor, malings fjerner og destillasjonsrester med klor.

Innsamling

UN-godkjent emballasje i henhold til ADR-regelverket. Avfallet skal deklareres av kunde og kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av farlig avfall.  Baderomsplater legges på pall og stroppes fast. Hvis baderomsplatene er knust samles de inn i IBC tanker.

Behandling

Forbehandles og destrueres ved høy temperaturforbrenning i anlegg som har tillatelse til å behandle farlig avfall.

Gjenvinning

Avfallet energigjennvinnes.

Avvik

Er avfallet ufullstendig sortert blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall. Det kan påløpe gebyr for ekstra sortering.

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriften kap. 11

Særlige risikoforhold

Betong er ikke farlig, men unngå innånding av støv og direkte Asbeststøv er kreftfremkallende og de som arbeider med dette skal derfor ikke eksponeres for asbeststøv. Plasten som asbestene er pakket inn i, må derfor være hel. Vær varsom under håndtering av dette.

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!