Bekjempningsmidler m/kvikksølv – NS:7112

Skal inneholde

  • Landbrukskjemisk avfall som inneholder farlige stoffer, fast og flytende (inkl. fra gartnerier).
  • Avf.gr 7112 fra kommuner (husholdning), fast og flytende.

Skal ikke inneholde

  • Annet avfall

Beskrivelse

Navn på preparater som har vært i bruk, er: FK Kvikksølvbeis, FK Metox Beis VT, Cerisan-beis, Santar M, Murfixan, Kvikksølvkloryr.

Innsamling

Samles inn separat som egen avfallstype. Skal deklareres av kunde elektronisk på avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling

Avfallet kontrolleres visuelt og blir videresendt til destruering.

Gjenvinning

Bekjempningsmidler med kvikksølv destrueres ved høytemperaturforbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvising til regelverk

Avfallsforskriften kap. 11

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!