bensin og dieselfiltre
Bensin- og dieselfiltre – NS:7023

Skal inneholde

  • Bensin- og dieselfiltre med og uten metall,

Skal ikke inneholde

  • Oljeholdige innsats- og industrifiltre.
  • Oljefiltre med lukket metallkappe.
  • Andre typer farlig avfall.

Innsamling

Drivstoffilter kvernes slik at metaller, filterpapir og drivstoff kan separeres.

Drivstoff og filtermasse forbehandles og destrueres ved høy temperaturforbrenning i anlegg som har tillatelse til å behandle farlig avfall.

Behandling

Leveres godkjent mottak for sortering, behandling og/eller destruksjon.

Gjenvinning

Brennbart avfall forbrennes og energigjenvinnes.

Avvik

Dersom ulike filtre er blandet, vil dette kreve omemballering og påløpte kostnader for sorteringsarbeidet, samt kostnader for emballasjen som kreves.

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriften kap. 11

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!