Bromerte flammehemmere – NS:7155

Skal inneholde

  • Avfall med innhold av bromerte flammehemmere over grenseverdiene for farlig avfall, eks. gulvtepper, isolasjonsmaterialer (cellegummi, PE skummatter, tunnelmatter/-duker og isolasjonplater av EPS), Farlige komponenter som er fjernet fra kassert utstyr (EE-avfall).

Skal ikke inneholde

  • Annet avfall

Beskrivelse

Avfall inneholdende bromerte flammehemmere, gjerne fra rehabilitering og rivning.

Innsamling

Samles inn separat som egen fraksjon.

Behandling

Leveres godkjent mottak for behandling og/eller destruksjon.

Gjenvinning

Farlig avfall skal ut av kretsløpet og gjenvinnes ikke.

Avvik

Avvik kan medføre merkostnader. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriften

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!