Gips – NS:1615

Skal inneholde

  • Gips

Skal ikke inneholde

  • Andre fraksjoner enn gips.
  • Våt gipsavfall

Beskrivelse

Utsortert gipsavfall, i hele plater eller i biter, hovedsakelig fra bygge- og riveprosjekter.

Innsamling

Gips samles opp i lukkede containere, eller sekker laget til dette formålet. Gipsen transporteres til mottak for mellomlagring, før transport til behandlingsanlegg.

Behandling

Gipsen kvernes og urenheter (papp, strie o.l) fjernes.

Gjenvinning

Gipsen går til produksjon av ny gips. Les mer om det her.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres.

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriften

Særlige risikoforhold

Gips er ikke farlig, men unngå innånding av støv og direkte hudkontakt.

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!