Oljefilter
Oljeforurenset masse – NS:7022

Skal inneholde

  • Innsatsfilter, oljefilter av papp.

Skal ikke inneholde

  • Spillolje
  • Olje- og fettavfall
  • Vann fra oljeutskiller
  • Drivstoff og fyringsolje
  • Oljefilter med metall
  • Oljeemusjon, sloppvann
  • Bremse- og frostvæske
  • Boreslam og borekaks

Beskrivelse

Oljeholdig og oljeforurenset masse blir betegnet som farlig avfall og er omfattet av deklareringsplikten i henhold til avfallsforskriftens kap. 11. Kan sam-emballeres med oljeholdig filler, oljeholdig absorbenter, vernetøy som er forurenset av olje. Husk da å merke beholder med UN 1856 klasse 4,2. 

Innsamling

Samles inn i 200 l. UN godkjent fat. Kunden er ansvarlig for sortering og elektronisk deklarering/rapportering i avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av farlig avfall har tillatelse til å behandle farlig avfall.

Behandling

Avfallet kontrolleres/sorteres etter avfallstyper og sendes videre til sluttbehandling ved forbrenning eller deponering.

Gjenvinning

Brennbart avfall forbrennes og energigjenvinnes

Avvik

Er avfallet ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall. Alternativt påløper gebyr for ekstra sortering.

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriften kap. 11 og 13.

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!