Matavfall
Matavfall med emballasje – NS: 1111

Skal inneholde

  • Våtorganisk avfall (matavfall).
  • Varer kan være emballert (plast, papp, papir).

Skal ikke inneholde

  • Metall
  • Glass
  • Tekstiler
  • Treverk
  • Hageavfall
  • Bleier
  • Annet avfall

Beskrivelse

Hentes i 140 l eller 240 l beholdere og tømmes av spesialkonstruerte biler. Kunden er selv ansvarlig for å holde beholder ren.

Innsamling

Hentes fra storhusholdninger, dagligvareforretninger, næringsmiddelindustri, kantiner etc.

Behandling

Kvalitetskontrolleres visuelt.

Gjenvinning

Matavfall blir omdannet til råvare for biogassanlegg eller energigjenvunnet. Restprodukt etter varmebehandling benyttes til jordforbedring.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres.

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriften

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!