Metallhydroksidslam – NS:7095

Skal inneholde

  • Slam fra behandling av avløpsvann.
  • Slam fra behandling av avløpsvann (filterkaker).

Skal ikke inneholde

  • Annet avfall

Beskrivelse

Avvannet slam fra renseanlegg for tungmetallholdig avløpsvann.

Innsamling

Samles inn separat som egen avfallstype. Skal deklareres av kunde elektronisk på avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling

Avfallet kontrolleres visuelt og blir videresendt til destruering/deponi.

Gjenvinning

Metaller materialgjenvinnes. Kvikksølv transporteres til spesialdeponi for kvikksølvholdig avfall, slik at det kan sluttforvares på en forsvarlig måte.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvising til regelverk

Avfallsforskriften kap. 11

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!