Olje- og fettavfall
Olje- og fettavfall – NS:7021

Skal inneholde

  • Bearbeidingsslam (fra metallbearbeiding).
  • Oljefase fra oljeutskillere, flytende (fra olje/vann separatorer).
  • Oljeholdig avfall fra tankrens, flytende.
  • Råoljer og oljeavfall fra petrokjemiske prosesser.
  • Smørefett, oljebasert, fast.
  • Avf.gr 7021 fra kommuner (husholdning).

Skal ikke inneholde

  • Annet avfall

Beskrivelse

Flytende og fast oljeavfall som oljefase fra olje-utskillere, olje fra tank-rensing og smørefett. Kasserte råoljer og oljeavfall fra petrokjemiske prosesser eller fra rensing av emulsjoner og slam.

Innsamling

Samles inn separat som egen avfallstype. Skal deklareres av kunde elektronisk på avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling

Avfallet kontrolleres visuelt og blir videresendt til destruering.

Gjenvinning

Oljefasen forbrennes og energigjenvinnes.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvising til regelverk

Avfallsforskriften kap. 11

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!