Prosessvann, vaskevann – NS:7165

Skal inneholde

  • Forurenset vann og vandige løsninger (fra forbrenningsanlegg).
  • Forurenset vann og vandige løsninger (fra prosess).
  • Forurenset vann og vandige løsninger (sigevann fra fyllplasser).
  • Prosess- og vaskevann (fra oljeboring).

Skal ikke inneholde

  • Annet avfall.

Beskrivelse

Forurenset vann og vandige løsninger som ikke tillates ført til avløp.

Innsamling

Samles inn separat som egen avfallstype. Skal deklareres av kunde elektronisk på avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling

Avfallet kontrolleres visuelt og blir videresendt til destruering.

Gjenvinning

Prosessvann, vaskevann sendes til inndamping. Konsentrat og filterrester energigjenvinnes  i godkjente anlegg.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvising til regelverk

Avfallsforskriften kap. 11

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!