Rengjøringsmidler    – NS:7133

Skal inneholde

  • Rengjøringsmidler (ikke etsende, brannfarlig eller oksiderende).
  • Rengjøringsmidler (u/halogen og tungmetaller).
  • Forurenset vann og vandige løsninger (sigevann fra fyllplasser).
  • Avf.gr 7133 fra kommuner (husholdning).

Skal ikke inneholde

  • Annet avfall.

Beskrivelse

Rengjøringsmidler som ikke er etsende, brannfarlig eller oksiderende og som er uten halogen og tungmetaller.

Innsamling

Samles inn separat som egen avfallstype. Skal deklareres av kunde elektronisk på avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling

Avfallet kontrolleres visuelt og blir videresendt til destruering.

Gjenvinning

Nøytraliseres i egnede anlegg og energigjenvinnes

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvising til regelverk

Avfallsforskriften kap. 11

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!