Restavfall
Restavfall til forbrenning – NS:9913

Skal inneholde

 • Avfallsfraksjoner egnet for energiutnyttelse.

Skal ikke inneholde

 • Batterier
 • Farlig avfall
 • Eksplosiver
 • Radioaktive stoffer
 • Smittefarlig avfall
 • EE-avfall, metall
 • Gips og isolasjon
 • Matavfall
 • Stein, leca og tegl
 • Store enheter
 • Dekk, felg

Beskrivelse

Forskjellige typer brennbart avfall.

Innsamling

Beholdere, gjennomsiktige sekker, lift- og krokcontainere.

Behandling

Ved innkjøring foretas en visuell mottakskontroll.  Avfallet leveres direkte til forbrenning.

Gjenvinning

Restavfallet leveres til godkjent forbrenningsanlegg hvor det produseres fjernvarme og prosessdamp.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon eller avfallet leveres ikke gjennomsiktige sekker. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres.

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriften

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!