Restavfall
Restavfall, usortert – NS: 9912

Skal inneholde

  • Blandet avfall til sortering.

Skal ikke inneholde

  • Batterier
  • Farlig avfall, eksplosiver, radioaktive stoffer, smittefarlig avfall
  • EE-avfall
  • Store mengder stein og betong
  • Isolasjon
  • Gips
  • Hageavfall
  • Dekk, felg
  • Matavfall

Beskrivelse

Forskjellige typer avfall som ikke er egnet for gjenvinning, eller som må sorteres før gjenvinning.

Innsamling

Lift- og krokcontainere.

Behandling

Ved innkjøring foretas en visuell mottakskontroll, før avfallet sorteres til gjenvinning og forbrenning. Avfall som ikke kan gjenvinnes, leveres til godkjent deponi.

Gjenvinning

Avfallet blir så langt det er mulig sendt til gjenvinning og forbrenning.

Avvik

Det kan ilegges gebyr hvis avfallet ikke er sortert i henhold til informasjon gitt i fakta arket. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen bli omklassifisert til for eksempel farlig avfall.

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriften

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!