Slagg, støv, flygeaske, katalysatorer, blåsesand m.m. – NS: 7096

Skal inneholde

 • Anode/katode avfall (fra aluminiumsindustrien).
 • Blåsesand
 • Bunnaske og slagg
 • Flygeaske
 • Jord, sand og stein som inneholder farlige stoffer.
 • Katalysatorer
 • Katalysatorer som inneholder miljøfarlige forbindersen av tungmetaller (bly).
 • Sementavfall etter rengjøring av tanker.
 • Uorganiske løsninger og bad.
 • Andre uorganiske forbindelser (kjemikalierester).
 • Flytende avfall som inneholder tungmetaller.
 • Laboratoriekjemikalier uorganiske flytende, giftige.

Skal ikke inneholde

 • Annet avfall

Beskrivelse

Slagg fra produksjon av metaller. Støv, slam og flygeaske fra rensing av avgasser.

Innsamling

Samles inn separat som egen avfallstype. Skal deklareres av kunde elektronisk på avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling

Avfallet kontrolleres visuelt og blir videresendt til destruering/deponi.

Gjenvinning

Avfallet kan ikke gjenvinnes og må bringes til forsvarlig sluttforvaring på godkjent deponi.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvising til regelverk

Avfallsforskriften kap. 11

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!