Smittefarlig avfall
Smittefarlig avfall – EAL-kode: 180101, 180102 – NS: 9913

Skal inneholde

  • Smittefarlig/infeksjons-fremmende stoff fra helse- og dyrehelsetjenesten
  • Dvs. stikkene, skjærende avfall.

Skal ikke inneholde

  • Animalsk avfall, som dyrekadaver, slakteavfall, kassert melk etc.
  • Avfall som ikke inneholder smitte fra helse- og dyrehelsetjenesten.
  • Medisinavfall
  • Annet relatert avfall (tidligere kalt ”risikoavfall»)

Beskrivelse

Smittefarlig avfall er definert som avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og/eller tilhørende undervisning, forskning og diagnostikk som inneholder levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner som kan forårsake sykdom hos mennesker eller andre levende organismer. Fraksjonen inkluderer også klinisk avfall/infeksjonsfremmende stoff (iht. definisjon i ADR) og (bio-) medisinsk avfall. Avfallsbesitter er ansvarlig for å vurdere hvorvidt fraksjonen klassifiseres som smittefarlig. Smittefarlig avfall skal ikke blandes med andre typer avfall, og skal så snart som mulig leveres til destruksjon. Siden smittefarlig avfall er farlig gods og underlagt særskilte krav, må henting bestilles separat og hentetidspunkt avtales med kunde etter konferering med sluttbehandler. Avfall som ikke er korrekt merket og emballert ved avtalt hentetidspunkt, blir avvist. Smittefarlig avfall håndteres likt som klinisk avfall ((bio-) medisinsk avfall). Smittefarlig avfall har farlige egenskaper, men omfattes ikke av avfallsforskriftens kap. 11. Krav til emballasje: Skal emballeres slik at det egner seg for lagring og transport uten at det medfører smittefare og/eller fare for avrenning. Dette betyr støtsikre og fukttette beholdere, sikret for uvedkommende.

Krav til merking og klassifisering: Avfallet skal være tydelig merket med ”smittefarlig avfall” og EAL-kode 180103 eller 180202 (som angir avfallets opprinnelse).

For transport skal avfallet være merket og emballert iht. ADR-regelverket for ADR klasse 6.2. med følgende UNnummer:

  • U N 2814 (INFEKSJONSFREMMENDE STOFF, RAMMER MENNESKER)
  • U N 2900 (INFEKSJONSFREMMENDE STOFF, RAMMER bare DYR)
  • U N 3373 (BIOLOGISKSTOFF, KATEGORI B)

UN 3291 (”KLINISK AVFALL, USPESIFISERT, N.O.S.” eller ”(BIO)MEDISINSK AVFALL N.O.S.” eller REGULERT MEDISINSK AVFALL N.O.S.”)

Innsamling

Omlasting og videresending til godkjent mottak.

Behandling

Vi tar kun imot, omlaster og sender videre uten brytning av forpakning. Avfallet skal lagres i tette avlåste containere. Destrueres ved høy temperatur i godkjent forbrenningsanlegg. Boksene brennes sammen med avfallet.

Gjenvinning

Smittefarlig avfall sendes til anlegg med behandlingstillatelse eller til anlegg med forbrenningstillatelse og destrueres.

Avvik

Ved bestilling av smittefarlig avfall blir alt dette avfallet håndtert og fakturert deretter, uavhengig om avfallet viser seg å være blandet med ikke-smittefarlig avfall. Bestilte og bekreftede oppdrag for henting av smittefarlig avfall som avvises pga. utilstrekkelig dokumentasjon, merking eller emballering ved avtalt hentetidspunkt, blir fakturert i sin helhet

Henvisning til regelverk

Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste

FHI 

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!