Sterkt reaktivt stoff – NS:7122

Skal inneholde

 • Aluminiumpulver, belagt.
 • Aluminiumpulver, ikke belagt.
 • Ammoniumdikromat, fast stoff.
 • Bassengkjemikalier
 • Brom og bromløsning
 • Fosforløsning hvitt eller gult.
 • Fosforpentoksid
 • Fosfor hvitt eller gult, tørt.
 • Sveisemasse Thermisk
 • Hydrogenperoksid H2O2
 • Hypoklorittløsning
 • Jod, kalium, kalsium.
 • Kalsiumhypokloritt fast m/10-39 % klor, blanding.
 • Kalsiumkarbid, litium, natriumhypokloritt, natrium, natriumnitritt, natriumperklorat, natriumnitrat
 • Landbrukskjemisk avfall som inneholder farlige stoffer, fast (natrumklorat).
 • Permanganater, fast (natriumpermaganat).
 • Peroksider og persulfater,  uorganiske.

Skal ikke inneholde

 • Annet avfall.

Beskrivelse

Stoff som elementært brom og jod, metallisk natrium og kalium. Forskjellige kloritter, persulfater, nitritter, hypokloritter og uorganiske peroksider.

Innsamling

Samles inn separat som egen avfallstype. Skal deklareres av kunde elektronisk på avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling

Avfallet kontrolleres visuelt og blir videresendt til destruering.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvising til regelverk

Avfallsforskriften kap. 11

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!