Syrer, uorganiske – NS:7131

Skal inneholde

 • Andre syrer (fast og flytende).
 • Batterisyre med høyt 51% syre eller batterivæske, syre.
 • Emballasje, kassert, tom, ikke rengjort med rester av syrer, uorganiske.
 • Fosforsyre og fosforholdige syrer.
 • Hydrogenfluorid, (fluss-syre med ikke mer enn 60% hydrogenfluorid).
 • Kjemikalier surt avfall, uorganisk (eks. blandinger av uorganiske syrer fra offshore).
 • Perklorsyre (ikke over 50 masseprosentryre)
 • Perklorsyre (med over 50, men ikke over 72 masseprosentsyre).
 • Salpetersyre (annet enn rød rykende med mindre enn 65% ren syre).
 • Salpetersyre (over 65%, men ikke over 70%).
 • Saltsyre
 • Svovelsyre og svovelholdige syrer (>51%, ny batterisyre).
 • Svovelsyre og svovelholdige syrer, (brukt).
 • Avf.gr 7131 fra kommuner (husholdning).

Skal ikke inneholde

 • Annet avfall.

Beskrivelse

Saltsyre, svovelsyre, salpetersyre, flussyre, fosforsyre og perklorsyre.

Innsamling

Samles inn separat som egen avfallstype. Skal deklareres av kunde elektronisk på avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling

Avfallet kontrolleres visuelt og blir videresendt til destruering.

Gjenvinning

Nøytraliseres i egnede anlegg og deponeres.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvising til regelverk

Avfallsforskriften kap. 11

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!