Uorganiske salter og annet fast stoff – NS:7091

Skal inneholde

  • Annet tungmetallholdig fast avfall.
  • Faste uorganiske stoffer.
  • Kabelkanaler av plast som inneholder farlige stoffer.
  • Keramiske fibre som inneholder farlige stoffer.
  • Laboratoriekjemikaler uorganiske faste, giftige.
  • Oppdrettsnøter impregnert med kobber(l)oksid.

Skal ikke inneholde

  • Annet avfall.

Beskrivelse

Faste, uorganiske stoffer som ikke inneholder organisk materiale, samt annet tungmetallholdig fast avfall.

Innsamling

Samles inn separat som egen avfallstype. Skal deklareres av kunde elektronisk på avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling

Avfallet kontrolleres visuelt og blir videresendt til destruering.

Gjenvinning

Nøytraliseres i anlegg som har tillatelse til å behandle denne type farlig avfall, og bringes deretter til forsvarlig sluttbehandling.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvising til regelverk

Avfallsforskriften kap. 11

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!