Baser, uorganiske – NS:7132

Skal inneholde

 • Andre baser (flytende og fast).
 • Ammoniakkløsning (med mer enn 10 %, men ikke over 35 % ammoniakk.
 • Brent kalk (Ca0)
 • Emballasje, kassert, tom, ikke rengjort med rester av baser.
 • Hydrazin, vannfri
 • Hydrazin, vannløselig (med mer enn 37 masseprosent hydrazin).
 • Kjemikalier basisk flytende avfall, uorganisk (eks. blandinger av uorganiske baser fra offshore).
 • Kaliumhydroksid, kalielut, fast og flytende.
 • Lesket kalk, kalsiumhydroksid.
 • Natriumhydroksid, kaustisk soda, fast og natronlut, flytende.
 • Natriummetasilikat
 • Avf.gr. 7132 fra kommuner (husholdning) flytende og fast.

Skal ikke inneholde

 • Annet avfall

Beskrivelse

Natriumhydroksid (kaustisk soda eller natronlut), kaliumhydroksid (kalilut), ammoniakk, hydrazin, natriummetasilikat, brent kalk (CaO), lesket kalk (Ca(OH)2).

Innsamling

Samles inn separat som egen avfallstype. Skal deklareres av kunde elektronisk på avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling

Avfallet kontrolleres visuelt og blir videresendt til destruering.

Gjenvinning

Nøytraliseres i egnede anlegg og deponeres.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvising til regelverk

Avfallsforskriften kap. 11

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!