Basisk organisk avfall – NS:7135

Skal inneholde

  • Aminer og polyminer (etsende, flytende).
  • Herdere, aminbaserte (etsende) og (etsende og brannfarlig).
  • Kjemikalier, basisk avfall, organisk (eks. basisk eller blanding av organisk avfall fra offshore).
  • Emballasje, kassert, tom, ikke rengjort med rester av baser.
  • Laboratoriekjemikalier organiske, flytende, etsende basiske.
  • Organisk avfall (fast og flytende).
  • Avf.gr 7135 fra kommuner (husholdning), fast og flytende.

Skal ikke inneholde

  • Annet avfall

Beskrivelse

Aminer og organisk avfall som inneholder uorganisk base.

Innsamling

Samles inn separat som egen avfallstype. Skal deklareres av kunde elektronisk på avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling

Avfallet kontrolleres visuelt og blir videresendt til destruering.

Gjenvinning

Nøytraliseres i egnede anlegg og deponeres eller energigjenvinnes.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvising til regelverk

Avfallsforskriften kap. 11

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!