Fyllmasser, forurensede – NS:1604/NS:1606

Skal inneholde

  • Forurensede masser fra bygg og anlegg.
  • Forurensede masser av jord og grunn.

Skal ikke inneholde

  • Annet iblandet materiale eller fremmedelementer.
  • Masser som er farlig avfall.
  • Restavfall
  • Treverk
  • Organiske materiale

Beskrivelse

Forurensede masser er masser som inneholder forurensninger slik at de ikke kan klassifiseres som rene, men som ligger under grensen for farlig avfall. Fordi forurensningsgrad og -mengde innvirker på disponeringsmulighetene, må forurensning dokumenteres før leveranse.  Dersom avfallet skal deponeres, er avfallsbesitter pliktig å gjennomføre en basiskarakterisering av avfallet iht. avfallsforskriften kap. 9.

Innsamling

Forurensningsgrad og basiskarakterisering av avfallet framskaffes før leveranse. Forurensede masser omlastes eller transporteres direkte til disponering.

Behandling

Forurensede masser deponeres på deponi (kategori 2 – ordinært avfall eller kategori 3 – inert avfall) iht. tillatelse.

Gjenvinning

Eventuell behandling for å redusere forurensningsgrad kan gjennomføres iht. særskilt avtale og tillatelse.

Avvik

Dersom forurensninger eller fremmedelementer utover dokumentert innhold oppdages, vil dette avviks behandles og kunden belastes med ekstrakostnader forbundet med håndtering og evt. viderebehandling, samt et avviksgebyr.

Henvisning til regelverk

Forurensningsforskriften kap. 2 (forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider) Avfallsforskriften kap. 9

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!