Kabler og ledninger
Kabler og ledninger – NS: 1504

Skal inneholde

  • Alle typer kabler og ledninger.

Skal ikke inneholde

  • Emballasje
  • Annet avfall

Beskrivelse

Kabler og ledninger er EE-avfall og skal sorteres som egen avfallstype. Enkelte typer kan inneholde materialer, stoffer og forurensing som klassifiserer de som farlig avfall. Ved tvil må opphav, type kabel og forurensing dokumenteres.

Innsamling

Kabler og ledninger samles og levers i bur, pall med karmer etter avtale med transportør. Større mengde kabler og ledninger kan samles i container.  Under innsamling og transport skal EE-avfall håndteres slik at det ikke oppstår far for forurensning eller skade på mennesker eller dyr, og slik at muligheten for forskriftsmessig sanering ikke forringes.

Behandling

EE-avfallet blir transportert fra innsamlingspunkt til godkjent behandlingsanlegg for kabler og ledninger, der det saneres i henhold til kravene i avfallsforskriften 1. kapittel.

Gjenvinning

Stål, metaller og kabler skilles ut fra EE-avfallet og gjenvinnes til råvarer. Plast og væsker energigjenvinnes.

Avvik

Det faktureres avviksgebyr og sorteringstimer dersom EE-avfallet ikke leveres som beskrevet ovenfor eller dersom det er knust ved levering.

Henvisning til regelverk

EE-avfall er omfattet av returordning regulert i Avfallsforskriften 1. kap. Importører og produsenter av EE-produkter er forpliktet til å være medlem av et returselskap. Avfallsforskriften 11. kap. farlig avfall regulerer håndtering av avfallstyper med innhold av farlige komponenter. EE-avfall inneholder en rekke farlige stoffer og komponenter, hvorav noen er fokuserte miljøgifter og oppført på prioritetslisten og OBS-listen (se også www.renas.no).

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!