Oljeforurenset masse
Oljeforurenset masse – NS:7022

Skal inneholde

 • Oljeforurenset masse
 • Oljeholdige filler
 • Slam fra oljeskiller
 • Oljeforurenset masse, fast små kolli.
 • Tomme oljekanner

Hva: Brukte hydraulikkslanger inntil 100 cm.

Utstyr: Samles inn i 200 l. fat.

Merknad: Kan ikke sam-emballeres med annen type avfall.

Hva: Brukte hydraulikkslanger over 100 cm.

Utstyr: Samles inn i 200 l. fat.

Merknad: Kan ikke sam-emballeres med annen type avfall.

Utstyr: Samles inn i 200 l. fat.

Merknad: Kan ikke sam-emballeres med annen type avfall.

Hva: Emballasje kassert, tom ikke rengjort med rester av kjemikalier.

Utstyr: Samles inn i 800 ltr sekker, IBC med avskåret topp og eller pall med karm.

Merknad: Kan ikke sam-emballeres med annen type avfall.

Skal ikke inneholde

 • Spillolje
 • Olje- og fettavfall
 • Vann fra oljeutskiller
 • Drivstoff og fyringsolje
 • Oljefilter med metall
 • Oljeemusjon, sloppvann
 • Bremse- og frostvæske
 • Boreslam og borekaks

Beskrivelse

Oljeholdig og oljeforurenset masse blir betegnet som farlig avfall og er omfattet av deklareringsplikten i henhold til avfallsforskriftens kap. 11.

Innsamling

Hentes inn med ADR- godkjente kjøretøy. Kunden er ansvarlig for sortering og elektronisk deklarering/rapportering i avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av farlig avfallar tillatelse til å behandle farlig avfall.

Behandling

Avfallet kontrolleres/sorteres etter avfallstyper og sendes videre til sluttbehandling ved forbrenning eller deponering.

Gjenvinning

Brennbart avfall forbrennes og energigjenvinnes

Avvik

Er avfallet ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall. Alternativt påløper gebyr for ekstra sortering.

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriften kap. 11 og 13.  ADR-regelverk.

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!