Spillolje
Spillolje, ikke refusjonsberettiget – NS:7012

Skal inneholde

 • Andre hydrauliske oljer.
 • Andre motor-, gir, og smøreoljer.
 • Annet brensel (herunder blandinger).
 • Biologisk lett nedbrytbare hydrauliske oljer.
 • Biologisk lett nedbrytbare motor-, gir og smøreoljer.
 • Brukte eller kasserte hydrauliske oljer (mineralbasert ikke klorerte).
 • Brukte eller kasserte motor-, gir-, og smøreoljer (mineralbaserte ikke klorerte).
 • Brukte eller kasserte transformator-, bryter- og varmeoverførende oljer (mineralbaserte ikke klorerte).
 • Emballasje, kasserte, to ikke rengjort med rester av spillolje.
 • Mineralbaserte bearbeidingsoljer med halogener (ikke i form av emulsjon).
 • Mineralbasert bearbeidingsoljer uten halogener.
 • Mineralbaserte klorerte hydrauliske oljer.
 • Mineralbaserte klorerte motor-, gir- og smøreoljer.
 • Syntetiske bearbeidingsoljer.
 • Syntetiske hydrauliske oljer
 • Syntetiske motor-, gir og smøreoljer.
 • Avf.gr 7012 fra kommuner (husholdning).

Skal ikke inneholde

 • Annet avfall.

Beskrivelse

Brukte eller kasserte smøreoljer og hydrauliske oljer, herunder motor- og girsmøreoljer, industrielle smøreoljer, trafo- og bryteroljer og olje drenert fra oljefiltre. Olje som ikke tilfredsstiller kvalitetskravene for refusjon.

Innsamling

Samles inn separat som egen avfallstype. Skal deklareres av kunde elektronisk på avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling

Avfallet kontrolleres visuelt og blir videresendt til destruering.

Gjenvinning

Spillolje, ikke refusjonsberettiget destrueres gjennom energigjenvinning.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvising til regelverk

Avfallsforskriften kap. 11

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!