Spillolje
Spillolje, refusjonsberettiget – NS:7011

Skal inneholde

  • Andre motor-, gir- og smøreoljer.
  • Bruke eller kasserte hydrauliske oljer, motor-, gir- og smøreoljer (mineralbaset ikke klorerte).
  • Brukte eller kasserte trans-formator-, bryter- og varme-overførende oljer (mineralbaserte ikke klorerte).
  • Olje drenert fra oljefiltre.
  • Avf.gr 7011 fra kommuner (husholdning).

Skal ikke inneholde

  • Annet avfall.

Beskrivelse

Brukte eller kasserte smøreoljer og hydrauliske oljer, herunder motor- og girsmøreoljer, industrielle smøreoljer, trafo- og bryteroljer og olje drenert fra oljefiltre. Kriterier for at oljen regnes som refusjonsberettighet: flammepunktet skal være over 70 ºC. Innholdet av svovel skal være under 0,6 %. Totalt organisk halogen skal ligge under 500 ppm (mg/l) ingen vann.

Innsamling

Samles inn separat som egen avfallstype. Skal deklareres av kunde elektronisk på avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling

Avfallet kontrolleres visuelt og blir videresendt til destruering.

Gjenvinning

Spillolje, refusjonsberettiget destrueres gjennom energigjenvinning.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvising til regelverk

Avfallsforskriften kap. 11

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!