Fra 1. januar 2023 ble det innført nye regler som setter strengere krav til hva som kan kastes i restavfall og som må kildesorteres. Juridisk handler det om endringer i Avfallsforskriftens kapittel 10a, som omhandler utsortering og materialgjenvinning av bioavfall og plastavfall.

Med en setning betyr endringen at tilnærmet alle bedrifter må kildesortere husholdningslignende plast- og matavfall, og levere dette til materialgjenvinning.

ØG AS vil, i en overgangsperiode, fortsatt hente matavfall og plast på tilsvarende måte som i dag.

Her kan det komme endringer ihht. ny forskrift. Informasjon om endringer vil komme i god tid før de iverksettes.