Vår administrerende direktør er med under spalten BRANSJEPROFILEN i Kretsløpet, et fagblad for avfall og gjenvinning. Nedenfor kan du lese artikkelen i sin helhet. Kilde: Kretsløpet utgave 2/2023, side 35.

Navn: Bjørn Rosenberg
Stilling: Administrerende direktør
Firma: Østlandet Gjenvinning AS (ØG)
Ansatt siden: 2003

Kildesortering, ombruk og bærekraft har kommet for å bli

Jeg har vært så heldig og fulgt utviklingen i bransjen siden 1995. Den har gått fra «søppelhåndtering» til ressurs for industrien og en mer krevende logistikk og rapportering.

Jeg syntes utviklingen i bransjen har gått sakte. Det har vært mange aktører, men for lite samarbeid, lite standardisering, «alle» skal lage sine egne løsninger. Bare når det gjelder standardisering med hensyn til artikkelnummer på fraksjoner begynner det å komme seg.

Når flere selskaper nå jobber med bærekraft, bør jo alle velge bærekraftsmål nr. 17, Samarbeid. Skal bransjen utvikle seg er vi nødt for å samarbeide innen bransjen og med andre bransjer for å utvikle nye gode løsninger.

Østlandet Gjenvinning AS begynte i 2003 med full kildesortering hos næringslivet i Innlandet. Innlandet var norgesmestre i kildesortering for husholdninger, mens næringslivet kastet alt avfallet i en kontainer. Bransjen rundt oss var skeptiske til dette konseptet. Det ble mer kjøp av oppsamlingsutstyr, mer jobb for kunden selv og en mer omfattende logistikk. ØG fulgte likevel sin strategi. Vi påvirket næringslivet i Innlandet og selskapet vokste fort, kundene ønsket å kildesortere på jobb på samme måte som hjemme.

CO2-AVGIFT VED FORBRENNING AV AVFALL

«Prisen på forbrenning av avfall er i stor grad markedsstyrt i konkurranse mellom ulike forbrenningsanlegg, der også transportkostnaden spiller en vesentlig rolle. Norge og Sverige er i praksis å anse som et felles marked for forbrenning, der svenske anlegg anses å være prissettere.» (Skattedirektoratet 4/2020).

Når Norge har en CO2-avgift på forbrenning av avfall, og Sverige fjerner sin, vil dette ha stor innvirkning i det norske markedet. Forbrenningsanleggene vil få for lite råstoff og må kanskje benytte olje for å få levert fjernvarme. Er dette fornuftig? Slipper man ut CO2 i Norge betaler man CO2-avgift, hvis man kjører avfallet til Sverige, slipper man avgiften.

Ved forbrenning av avfall frigjøres CO2. Det er kun CO2 fra produkter med fossilt opphav som regnes som klimagassutslipp. Fossil CO2 stammer i all hovedsak fra plast som brukes til emballasje, forbruksprodukter, bygg og anlegg, fiskeoppdrett, industri, etc.

Skal man lykkes med å redusere mengden fossil plast til energigjenvinning, må mer av plasten kunne materialgjenvinnes Da kan man kildesortere og eventuelt ha et ettersorteringsanlegg før energigjenvinning. Skal man ha et ettersorteringsanlegg for plast og den plasten ikke kan materialgjenvinnes er vi like langt, selv om det er stor utvikling i dag for at denne plasten også kan behandles i nye prosesser.

Kanskje CO2-avgiften bør legges på de som produserer plast som ikke kan materialgjenvinnes?

OMBRUK OG FORBEREDELSE TIL OMBRUK (REDESIGN)

Østlandet Gjenvinning AS skal bidra til at mengden restavfall fra våre kunder reduseres. I den anledning har ØG engasjert seg i ombruk og forberedelser til ombruk og redesign. Selskapet deltar i ulike prosjekter og klynger som omhandler ombruk av byggevarer, møbler og inventar, og er også medeier i RE:inventar AS, som tilbyr ombruk eller redesign av møbel og inventar i Norge.

Slike tjenester som bidrar til å oppnå sirkulære mål om økt ressurseffektivitet bør ha redusert moms. Det vil øke lønnsomheten i sirkulære tjenester, og kan bidra til å gjøre disse tjenestene billigere for forbrukerne. Dette er et tema som bør komme høyere opp på dagsorden.

BÆREKRAFT ER KONKURRANSEKRAFT

Vår bransje har en samfunnskritisk rolle. Dette fikk vi spesielt erfare under pandemien, vi ble da definert som en samfunnskritisk funksjon.

I ØG tar vi samfunnsansvaret på alvor, og jobber aktivt med bærekraft i vår daglige drift. Avfallet og behandlingen av dette er essensielt for et bærekraftig samfunn. Bærekraft har derfor vært et fokusområde i ØG siden oppstarten i 2003. Fra og med 2021 har vi tatt en mer målrettet og strukturert tilnærming til bærekraftsarbeidet, med konkrete bærekraftsmål og handlingsplaner. Våre bærekraftsrapporter er en viktig del av dette arbeidet, og vil bidra til å holde oss ansvarlig og åpne til omverden. Dette er også viktig for å øke kunnskapen rundt avfallshåndtering og bærekraft i regionen.

Vi jobber også kontinuerlig med å videreutvikle ØG for å skape lønnsomhet i et fremtidig perspektiv. Vi vil møte våre kunders behov uten å ødelegge for fremtidige generasjoner. For å lykkes med dette, og nå våre mål, trenger vi støtte fra alle ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Vi må samarbeide kollektivt for å gjøre denne omstillingen mulig, og hver enkelt må bidra på den måten de kan. Sammen kan vi skape en bærekraftig fremtid.